Ruimere regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ in Zeeland

Op 26 juni ondertekenden staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu en het Interprovinciaal Overleg) een convenant, waarin nieuwe afspraken zijn vastgelegd over de stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. Met financiële steun van deze regeling hebben veel agrariërs het afgelopen jaar asbest verwijderd en zonnepanelen geïnstalleerd. Om ervoor te zorgen dat nog meer bewoners van het buitengebied hun asbest opruimen, wordt de stimuleringsregeling verruimd en verlengd. Vanaf 1 juli kunnen naast agrariërs ook voormalig agrarische ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok gebruik maken van de aangepaste regeling. Bovendien versoepelen veel provincies de eisen voor de subsidieaanvraag en verhogen zij het subsidiebedrag. Dat is ook in Zeeland het geval.

De subsidieverhoging geldt met terugwerkende kracht ook voor diegenen die al hebben gesaneerd. Agrariërs die al eerder een beroep deden op de regeling, krijgen automatisch een hogere bijdrage. Zij hoeven hiervoor geen actie te ondernemen. De aangepaste stimuleringsmaatregel bevat in Zeeland de volgende wijzigingen:

  • De subsidie is verhoogd van 3,00 euro naar 4,50 euro per m2 asbestdak
  • De minimum oppervlakte van 400 m2 is verlaagd naar 250 m2 te saneren asbestdak
  • De plaatsing van minimaal 15 kW-piek is verlaagd naar 5 kW-piek zonnepanelen
  • Het maximaal subsidiebedrag per aanvrager is verhoogd van 7.500 naar 15.000 euro
  • De looptijd van de regeling is met een jaar verlengd. Aanvragen kan tot 1 september 2015

Naast actieve agrarische ondernemingen komen ook voormalig agrarische ondernemingen en
eigenaren van voormalige agrarische gebouwen in aanmerking voor de stimuleringsmaatregel.
Maximaal 30% van het totaal beschikbare subsidiebudget is bestemd voor particulieren die een voormalig agrarisch gebouw bezitten. Hiermee blijft de stimuleringsmaatregel in hoofdzaak gericht op agrarische bedrijven.

Op de website www.asbestvanhetdak.nl kunnen geïnteresseerden vanaf 1 juli terecht voor meer informatie en het indienen van een subsidieverzoek. Er is ook een telefonische helpdesk. Deze is bereikbaar op werkdagen tussen 12.00 en 17.00 uur op 079-3252385.

Bron: Provincie Zeeland

Written by